copyright (C) 2012 sakayamarokichi. All rights reserved.